Porady prawne z zakresu prawa spadkowego

 

W zakresie prawa spadkowego Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz oferuje m.in doradztwo następujących kwestiach:

- spisanie testamentu,
- wykonanie testamentu,
- nieważność testamentu,
- odwołanie testamentu,
- zaginięcie testamentu,
- podważenie testamentu,
- zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
- przyjęcie spadku lub odrzucenie spadku,
- postępowanie w przedmiocie ogłoszenia testamentu,
- postępowanie w przedmiocie wyjawienia przedmiotów spadkowych,
- przesłuchanie świadków testamentu ustnego,
- zarząd spadkiem,
- stwierdzenie nabycia spadku,
- dział spadku,
- zachoweki, zapis i polecenie,
- uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
- zwolnienie wykonawcy testamentu.

 

 

Kontakt

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

 

tel. (+48 22) 586 40 00

fax (+48 22) 586 40 01

czynne od 9:00 do 18:00

ul. Ruchliwa 15, piętro 2

02-182 Warszawa

sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl

 

 

 

Stwierdzenie nabycia spadku

 

Zgodnie z art. 1025 § 1 kc, sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

 

Z powyższego przepisu wynika, iż istnieją dwie drogi do stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobierców, mianowicie:

 

1. Stwierdzenie nabycia spadku - przeprowadzone w postępowaniu przed sądem.

 

W celu nabycia spadku, każdy kto ma w tym interes może złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Zgodnie z art. 667 kodeksu postępowania cywilnego Postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców sąd wydaje tylko na wniosek zgłoszony przez osobę mającą w tym interes. Doktryna i Judykatura ujmuje szeroko krąg podmiotów mających interes prawny w doprowadzeniu do stwierdzenia nabycia spadku.

 

We wniosku należy wskazać osoby spadkobierców, jednakże sąd nie jest związany tym wskazaniem co znajduje odzwierciedlenie w brzmieniu art. 670 § 1 zd. 1 kpc ("Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą").

 

Warto wskazać, iż żądanie stwierdzenia nabycia spadku nie ulega przedawnieniu a ponadto może zostać przeprowadzone także w postępowaniu o dział spadku.

 

W wypadku, gdy dziedziczenie ma nastąpić na podstawie testamentu, należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 646 kpc osoba, u której znajduje się testament, ma obowiązek złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza. Warto przy tym pamiętać, iż obowiązek wskazany powyżej, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego  z dnia 25 czerwca 2003 roku, dotyczy każdego testamentu, nawet odwołanego. Powyższą tezę należy uznać za w pełni uzasadnioną albowiem, po pierwsze ustawa w art. 646 kpc nie wprowadza rozróżnienia czy chodzi tylko o testamenty ważne, lecz stwierdza ogólnie iż chodzi o testament, a po drugie nie każdy testament musi być odwołany całkowicie. Wskazany wyżej obowiązek dotyczy także notariusza.

 

Postępowanie przed sądem toczy się w trybie nieprocesowym, warto także wskazać, iż w wypadku stwierdzenia nabycia spadku na podstawie testamentu sąd spadku rozstrzyga samodzielnie kwestię ważności testamentu.

 

Zgodnie z art. 677 kpc w postanowieniu stwierdzającym nabycie spadku sąd ma obowiązek wymienić wszystkich spadkobierców, którzy nabyli spadek, oraz określić wysokość przypadających im udziałów, przy czym, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 1967 roku, niedopuszczalne jest stwierdzenie nabycia spadku względem części majątku spadkowego albo tylko w stosunku do niektórych spadkobierców.

 

2. Poświadczenie dziedziczenia - dokonane przed notariuszem.

 

Ustawą z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1287) została wprowadzona możliwość uzyskania sporządzanego przed notariuszem aktu poświadczenia dziedziczenia. Powyższy sposób stwierdzenie dziedziczenia, stanowi novum w prawie spadkowym, przy czym jego głównym celem jest ułatwienie drogi dla spadkobierców w celu uzyskania stwierdzenia nabycia spadku, a także odciążenie sądów od prowadzenia postępowań w sprawach spadkowych. Warto zauważyć, iż już w chwili obecnej widoczne są wyniki wprowadzonej nowelizacji.

 

Zgodnie z wprowadzonym art. 95a Ustawy Prawo o Notariacie (dalej: "pr. not."), notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.  Warto zauważyć, iż dziedziczenie na podstawie testamentów szczególnych a także wszelkie kwestie związane ze sporami pomiędzy spadkobiercami wymagać będą w dalszym ciągu rozstrzygnięcia sądu.

 

Postępowanie przed notariuszem składa się z dwóch czynności:

 

1. spisania protokołu dziedziczenia

 

2. sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia